• Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία / Cognitive-Behavioral Psychotherapy
 • Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία / Person-centered Psychotherapy
 • Θεραπεία Gestalt / Gestalt Psychotherapy
 • Συστημική Ψυχοθεραπεία / Systemic Psychotherapy
 • Υπνοθεραπεία / Hypnotherapy
 • Συνθετική Ψυχοθεραπεία / Synthetic Psychotherapy
 • Τραυματοθεραπεία με την τεχνική EMDR/ Trauma Therapy EMDR
 • Θεραπεία Αναγέννησης και Παλινδρόμησης / Rebirthing and Regression Therapy
 • Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας / Mental Health Counseling
 • Θετική Ψυχολογία /Positive Psychology
 • Κινηματογραφοθεραπεία / Cinematherapy
 • Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες / Psyco-training groups